រៀបចំឯកសារអាពាហ៏ពិពាហ៏ខ្មែរនិងជនបរទេស Foreigner marriage in Cambodia, 在柬埔寨的外国人婚姻, Mariage à l'étranger au Cambodge, カンボジア王国にて国際結婚, 캄보디아의 국제 결혼 , And the other Countries.

រៀបចំឯកសារអាពាហ៏ពិពាហ៏ខ្មែរនិងជនបរទេស Foreigner marriage in Cambodia, 在柬埔寨的外国人婚姻, Mariage à l'étranger au Cambodge, カンボジア王国にて国際結婚, 캄보디아의 국제 결혼

 

1 រៀបចំឯកសារអាពាហ៏ពិពាហ៏រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិង

ជនបរទេសអោយស្របទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា.


2 រៀបចំឯកសារភ្ជាប់ពាក្យរវាងខ្មែរនិងជនបរទេស.

3 ប្រឹក្សានិងរៀបចំឯកសារស្នើរសុំទិដ្ឋាការពីស្ថានទូត.

4 បកប្រែឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ដាក់ស្ថានទូត.

5 ប្រឹក្សារលើឯកសារច្បាប់រៀបការវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេស.

 

Foreigner marriage in Cambodia

Consulting service and skill in processing marriage documents

between Khmer citizen and foreigner who wishes to

get married in accordance with the law of Cambodia.

USA, French, China, Japan, Korea, Canada, Australia,

And the other Countries. 


Our Services:

1 Marriage documents Khmer-foreigner. 

2 Engagement documents Khmer-foreigner. 

3 Immigration documents.

4 Police clearance. 

5 Work permit.

6 Visa arrangement / extension.

7 Criminal record.

8 Divorce verdict.

9 Documents Translation . 

If you live in Cambodia and need

officials documents for living in Cambodia.

 

Contact or appointment please call us.

Phone number: +855 093 766 678/ 077 866 944.

Telegram, Line, Viber, What app: 093 766 678.

Email: marriagecambodia@gmail.com

Website: www.marriagecambodia.com

Facebook page messenger: 

https://web.facebook.com/foreignermarriageincambodia/

 

Instagram: https://www.instagram.com/foreigner_marriage_in_cambodia/
 

Linkedin: 

 https://www.linkedin.com/in/marriage-in-Cambodia-a8b335154/

 

Twitter: https://twitter.com/marriagecambodi

 

[Foreign marriage in Cambodia]

Consulting service and skill in processing marriage documents between Khmer citizen and foreigner who wishes to get married in accordance with the law of Cambodia.

[ 在柬埔寨的外国人婚姻 ]

咨询服务和技能,根据柬埔寨法律为那些有意与高棉公民结婚的外国人办理结婚文件。

更多信息请联系我们.

[Mariage à l'étranger au Cambodge]

Service de conseil et compétence en traitement des documents de mariage entre un citoyen khmer et un étranger qui souhaite se marier conformément à la loi du Cambodge. 

Plus d'informations s'il vous plaît, contactez-nous.

[カンボジア王国にて国際結婚]

カンボジア王国の法律に基づいてカンボジア人と外国人との結婚する希望の方に結婚書類の手続きに関するコンサルティング・サービスとスキル.

詳しい情報の問い合わせをお待ちしております. 

[캄보디아의 국제 결혼]

캄보디아 법에 따라 결혼을 희망하는 캄보디아 시민과 외국인 사이의 결혼 서류 처리에 관한 전문적인 컨설팅 서비스를 제공합니다. 

 더 자세한 정보는 저희에게 문의하십시오.

 

 

 

 


ប្រទេសផ្សេងៗ